ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ἱεραποστολικόν, Ἑποικοδομητικόν καί Ἀντιαιρετικόν φυλλάδιον.
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 510 – ΜΗΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2006


Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΚΝΑΝΑΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
«ΧΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙ»
    Ὁ Νεομάρτυς Μιχαήλ ὁ Πακνανᾶς, τόν ὁποῖον τιμᾶ ἡ ‘Εκκλησία τήν 9 Ἰουλίου γεννήθηκε στήν ‘Αθήνα ἀπό γονεῖς εὐσεβεπις. ‘Επειδή οἱ γονεῖς του ἦσαν πολύ φτωχοί, παρέμεινε ἀγράμματος καί ἔγινε κηπουρός. Ἔκανε τήν ἐργασία αὐτή, μεταφέροντας μέ τόν γάϊδαρο του ἐμπορεύματα γιά τήν ἐξυπηρέτησι τῶν πτωχῶν πού ἦσαν γύρω ἀπό τήν ‘Αθήνα. Κάποια μέρα πού ἐπέστρεφε ἀπό τά χωριά αὐτά, συνελήφθη ἀπό τούς Τούρκους φύλακες καί συκοφαντήθηκε ἀπ’ αὐτούς ὅτι δῆθεν μετέφερεμπαρούτι γιά τούς ἐπαμαστάτας Ἕλληνες.
    Ὁδηγήθηκε στόν Κριτή καί καταδικάσθηκε σέ θάνατο, ἐκτός καί ἄν δεχόταν τόν ἰσλαμισμό. Ὁ εὐσεβής αὐτός ‘Αθηναῖος ἀπαντοῦσε συνεχῶς στούς φοβερισμούς καί τίς ὑποσχέσεις τῶν Τούρκων, μέ τήν ἁπλή φράση. «Δέν τουρκεύω». Τότε ὁδηγήθηκε στόν τόπο τῆς ἐκτέλεσης καί γονάτισε μέ χαρά, περιμένοντας τό μαρτυρικό του τέλος.
    Ὁ δήμιος χτύπησε τόν Ἅγιο μέ ἀνεστραμμένο ξῖφος στό λαιμό, γιά νά τόν ἐκφοβίσει, προσδοκώντας τήν μεταστροφή του. ‘Αλλ’ ὁ γενναῖος μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ, μέ θάρρος εἶπε στόν δήμιο: «Χτύπα γιά τήν πίστι». Καί πάλι ὁ δήμιος ἔβαλε τό μαχαίρι στόν τράχηλο τοῦ Ἁγίου καί ἀφοῦ τόν πλήγωσε λίγο, ἄκουσε καί πάλι ἀπό τόν ΜΙχαήλ τήν ἴδια φράσι «Χτύπα γιά τήν πίστι».
Τότε ὁ δήμιος ἔκοψε τό κεφάλι τοῦ μάρτυρα τό 1771. Στήν πρώτη κολώνα τοῦ ‘Ολυμπίου Διός στήν ‘Αθήνα, διακρινόταν, διακρινόταν τό ἀκόλουθο ἐπιγραφικό χάραγμα: «1771 ‘Ιουλίου 9 ἀπεκεφαλίσθη ὁ Πακνανᾶς Μιχάλης».    

Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ Η ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

    Ἡ Ἁγία Ὄλγα ἡ ‘Ισαπόστολος ἔζησε τόν 10ον αἰῶνα. Ἦτο σύζυγος τοῦ Ἡγεμόνα τοῦ Κιέβου ‘Ιγόρ. Ὅταν ὁ σύζυγός της σκοτώθηκε σέ κάποια μάχη τό 945, ἀνέλαβε αὐτή τήν ἐξουσία ὡς ἐπίτροπος τοῦ γυιοῦ της Σβιατοσλάβου. Μετέβη τότε ἀπό τήν Χερσώνα στήν Κων/λι προκειμένου νά ἀσπασθῆ τόν Χριστιανισμό. Ὁ τότε αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Κωνσταντῖνος ὁ Ζ΄ ὁ Πορφυρογέννητος τῆς ἔκαμε λαμπρότατη ὑποδχή. ‘Ιδιαίτερα συγκινητικές εἶναι οἱ προσπάθειες πού κατέβαλε ἡ Βασίλισσα, νά ὁδηγήσει μέ τήν διδασκαλία της καί τά καλά της ἔργα στήν ἐπίγνωσι τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τόν ἄπιστο γυιό της καί ὁλόκληρο τόν ρωσικό λαό. ‘Εκοιμήθη τό 969. 

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (949-1015)

    Ἦτο ὁ γυιός τοῦ Σβιατοσλάβου, εἰδωλολάτρου ἡγεμόνος τῆς Ρωσίας καί γυιός τῆς Βασίλισσας Ὄλγας, πού πρώτη ἀσπάσθηκε τόν χριστιανισμό στήν Ρωσία. Ἦτο προηγουμένως εἰδωλολάτρης ἡγεμόνας τῆς Ρωσίας, ἀλλά κατόπιν βαπτίσθηκε χριστιανός στήν Χερσώνα τῆς Ταυρικῆς, μέ ὁμαδικό βάπτισμα τῶν Ρώσων, καί μετά τήν ἐπιστροφή του ἀπό τήν Σουηδία (ὅπου εἶχε διωχθῆ ἀπό τά ἀδέλφια του) στό Κίεβο, ὅπου ὁδήγησε στό Βάπτισμα τούς ἄρχοντες καί τόν λαό. Νυμφεύθηκε τήν ἀδελφή τῶν αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου Βασιλείου τοῦ Β΄ Βουλγαροκτόνου καί Κωνσταντίνου τοῦ Η΄ Ἄννα καί πολιτεύθηκε ὡς ἀληθινός χριστιανός.  ‘Απεβίωσε τό 1015. Θωρεῖται ἰσαπόστολος.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΑ

    Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Κήρυκος καί ἡ μητέρα του Ἁγία Ἰουλίττα κατάγονταν ἀπό τό ‘Ικόνιο τῆς Μικρᾶς ‘Ασίας καί ἔζησαν ἐπί Διοκλητιανοῦ. Ἡ ‘Ιουλίττα γιά νά ἀποφύγει τόν κίνδυνο τῶν διωγμῶν, παρέλαβε τόν τρίχρονο γυιό της καί πῆγε στήν Σελεύκεια. ‘Επειδή ὅμως ὑπῆρχε τό ἴδιο ἐχθρικό κλῖμα ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, ἀναχώρησε καί μετέβη στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας. Ὁ ἡγεμόνας τῆς πόλεως Ἀλέξανδρος ἀποσπώντας τό παιδί ἀπό τήν ἀγκαλιά τῆς μητέρας του προσπαθοῦσε μέ κολακεῖες καί κανακέματα νά τό πάρη μέ τό μέρος του. Ἐκεῖνο ψελλίζοντας τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ κλώτσησε μέ ὅλη του τήν δύναμι τόν ἡγεμόνα στήν κοιλιά. Ὁ ‘Αλέξανδρος ἔρριξε τό παιδί κάτω στά σκαλοπάτια τοῦ κριτηρίου, ὅπου μέ τήν πρόσκρουση ἔσπασε τό κεφάλι του καί ἔτσι ἄφησε τό πνεῦμά του. Ἡ ‘Ιουλίττα βασανίστηκε καί τελικά ἀποκεφαλίστηκε.
    Ἡ μνήμη των ἑορτάζεται στίς 15 ‘Ιουλίου, ὑπό δέ τῆς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς Γνησίας ‘Ορθοδόξου Ἐκκλησίας τιμᾶται πανηγυρικῶς εἰς τόν ‘Επισκοπικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006