ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ἱεραποστολικόν, Ἑποικοδομητικόν καί Ἀντιαιρετικόν φυλλάδιον.
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 508 – ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006


«ΟΠΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ
ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ ΗΜΙΝ ΔΕΔΩΚΑΣ»
Σύντομον ἀγωνιστικόν Μήνυμα, τό ὁποῖον ἐξεδόθη κατά τήν ἀρχήν τοῦ ‘Εκκλησιαστικοῦ ἔτους ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου καί ἐτέθη καί ὡς προλογικόν σημείωμα εἰς τόν μικρόν Ἡμεροδείκτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρετικῆς τῆς Γνησίας ‘Ορθοδόξου Ἐκκλησίας.  Τό παραθέτομεν ὡς μίαν ὑπόμνησιν τοῦ χρέους μας, νά διαβάζουμε τακτικά τούς χαιρετισμούς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, διότι οἱ καιροί ἀπό πάσης ἀπόψεως εἶναι λίαν χαλεποί, ὁ δέ διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος «περιπατεῖ ζητῶν τινα καταπίει», ἡ μόνη δέ καταφυγή καί παραμυθία εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός, τό ἀήττητον ὅπλον τῆς σωτηρίας μας.
Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,
"Τό μυστήριο τῆς ἀνομίας ἤδη ένεργεῖται", ἤτοι ζοῦμε εἰς ἀποκαλυπτικήν  ἐποχήν. Καί ὅπως λέγει ὁ  Κύριλλος Ἱεροσολύμων: "Μέ βάζουν σέ σκέψεις καί φόβο οί πόλεμοι τῶν ἐθνῶν, μέ φοβίζουν τά σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν, μέ τρομάζει ἡ μισαδελφεία τῶν ἀδελφῶν". Ὁ δέ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος διερωτᾶται: "Μήπως, ὅλα αὐτὰ πού συμβαίνουν, εἶναι σημεῖα τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἀντιχρίστου"; Καί άσφαλῶς ἡ ἀπάντησις δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀρνητική, ἀφοῦ ἀπ’ ἀρχῆς "ἀντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν".
Οἱ ἅγιοι Πατέρες δέν παραμένουν στήν διαπίστωσι. Προχωροῦν καί μᾶς προτρέπουν καί δι' ἀγῶνας. Προηγουμένως ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς προτρέπει: "Ἀγώνισαι ὑπέρ τῆς ἀληθείας καί Κύριος ὁ θεός πολεμήσει ὑπέρ σοῦ". (Σοφία Σειράχ), ὁ δέ Μέγας Βασίλειος λέγει: "Ἀνάγκη ἀγῶνος καί τούτου νομίμου". Καί πολλοί ἄλλοι ἅγιοι, διά τούς έσχάτους καιρούς, ὅτε θά εἶναι ἐμφανῆ τά σημεῖα τοῦ ἀντιχρίστου, μᾶς συνιστοῦν νά μή ἀπελπιζώμεθα, ὅσο ἄνισος καί σκληρός καί ἄν εἶναι ὁ ἀγών, ὅσο δυνατός καί ἄν φαίνεται ὁ ἀντίπαλος. Μᾶς προτρέπουν νά καταφεύγωμεν πάντοτε εἰς τόν Τίμιον καί Ζωοποιόν Σταυρόν: "Καί ὅταν κοιμώμεθα, καί ὅταν έγειρώμεθα καί ὅταν έργαζώμεθα καί ὅταν τρώγωμεν καί ὅταν πίνωμεν καί ὅταν πεζοποροῦμεν καί ὅταν ταξειδεύωμεν εἰς τήν θάλασσαν καί ὅταν περνοῦμε ποταμούς, ὅλα τά μέλη μας ἄς καταστολίζωμεν μέ τόν ζωοποιόν Σταυρόν καί ποτέ δέν θά φοβηθῶμεν ἀπό φόβου νυκτερινοῦ, ἀπό βέλους πετουμένου ἡμέρας". Παντοῦ καί πάντοτε νά έπαναλαμβάνωμεν μέ πίστιν: "Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ σῶσον ἡμᾶς τῆ δυνάμει Σου".
Ὁ ἅγιος Κύριλλος λέγει: "Στῆσε ὡς τρόπαιο τήν πίστη στό Σταυρό, ἐναντίον ἐκείνων πού ἀντιλέγουν. Ὅταν στ' ἀλήθεια πρόκειται νά συζητήσης μέ τούς ἀπίστους γιά τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, σχημάτισε μέ τό χέρι σου πρίν ἀρχίσης, πρός τό μέρος πού εἶναι αύτό τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ καί θά κλείσει τό στόμα του ὅποιος ἀντιλέγει... Μή ντραπεῖς νά όμολογεῖς τόν Σταυρό ... καί πρόσεξε μήπως καμμιά φορά σέ περίοδο διωγμοῦ τόν ἀπαρνηθεῖς ... Νά μή εὐφραίνεσαι μόνο σέ περίοδο εἰρήνης γιά τόν Σταυρό, ἀλλά καί σέ καιρό διωγμοῦ νά ἔχης τήν ἴδια πίστι. Νά μήν εἶσαι φίλος τοῦ Ἰησοῦ τόν καιρό τῆς εἰρήνης καί τήν περίοδο τοῦ διωγμοῦ νά γίνεσαι ἐχθρός...". Καί ἀκόμη μᾶς συνιστᾶ νά ἀσφαλίσωμεν καλά τόν ἑαυτόν μας, νά μή διακινδυνεύσωμεν νά παρασυρθῶμεν εἰς τήν πλάνην. "Ἀσφάλισαι τοίνυν σεαυτόν ἄνθρωπε". Καί προτρέπει: "ἜΧεις τά σημεῖα τοῦ ἀντιχρίστου ..; Νά μή τά θυμᾶσαι μόνο γιά τόν ἐαυτόν σου, άλλά νά τά λές καί στούς ἄλλους μέ zῆλο. Καί ἄν ἔχης παιδί κατά σάρκα, νά τό συμβουλεύεις. Καί ἄν ἔχης κάποιο πνευματικό παιδί πού τό γέννησες μέ τήν Κατήχησι καί αὐτό νά τό προφυλάξης μέ τίς συμβουλές σου, ὥστε νά μή δεχθῆ τόν ἀπατεῶνα ὡς ἀληθινό. Αύτά ἄς διακηρύττουμε, άλλά εἴθε νά μή γίνουν στήν ἐποχή μας. Ἄς ἔxουμε ὅμως τό νοῦ μας, γιά νά εἴμαστε ἐξασφαλισμένοι".
Εἶναι πράγματι μεγάλη ἀνάγκη, ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί, εἶναι ἐπιτακτικόν τό χρέος μας, οἱ ὀλίγοι Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, σηκώνομεν σήμερον τόν βαρύ Σταυρό τῆς Ὁμολογίας καί τῆς Ἀληθείας, καί ἔχομεν νά ἀντιπαλαίσωμεν μέ τόν πατέρα τοῦ ψεύδους καί τά ὄργανά του, νά καταφεύγωμεν συχνότερα εἰς τήν βοήθειαν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Εἶναι ἀνάγκη, τέκνα ἐν Κυρίῳ πνευματικά, νά λέγωμεν παντοῦ καί πάντοτε τούς χαιρετισμούς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Εἰς τόν ἐφετεινόν (2006) Ἡμεροδείκτην τσέπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τόν ὁποῖον δύνασαι νά ἔχης πάντοτε μαζί σου, ἐδημοσιεύσαμεν τούς χαιρετισμούς τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τούς ὁποίους μπορεῖς πάντοτε νά ἀναγινώσκης.
Ἡ διάπυρος πρός Kύριον εὐχή μας εἶναι νά ἐνδυναμώνη ό Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυρός τούς Ὀρθοδόξους, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, ὥστε νά παραμείνωμεν ὅλοι σταθεροί εἰς τάς ἐπάλξεις τοῦ Ἀγῶνος, καί νά ἀξιωθῶμεν τῆς μέχρις ἐσχάτων τῆς ΚΑΛΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, ἤτοι "ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπη", νά ὁμολογῶμεν παντοῦ καί πάντοτε ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ καί ΤΟΥΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ. Ἀμήν.
Πρός Κύριον εύχέτης
+'Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ
‘Αγαπητέ ἀναγνώστα ἄν θέλης νά γνωρίσης τήν ἀλήθεια διά τό Ἡμερολογιακόν θέμα καί περί τῆς συγχρόνου παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ζήτησε ἀπό τούς ἀνωτέρω ἀναγραφομένους Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας,  καί μελέτησε τά συγγράμματα: Γρηγορίου Εὐστρατιάδη, Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, Μοναχοῦ Παύλου Κυπρίου: ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ, καί ‘Ελευθερίου Γκουτζίδη, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ».

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006