Η ΠΡΩΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ ΕΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ  (+14.5.1950)

'Εν συνεχεία τῆς ἀπό 6. Σεπτ. 2006 διακηρύξεως  τῆς περί τόν Ἐπίσκοπον Κήρυκον Μητροπολιτικῆς Συνόδου τῆς "ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΜΑ ΔΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙΣΩΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ"  καί τῆς ΑΠΟΦΑΝΣΕΩΣ καθ' ἥν: "Τόν ἀοίδιμον ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΜΑΤΘΑΙΟΝ δεχόμεθα καί ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝ μέγαν τῆς Πίστεως Πρόμαχον καί ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΝ  καί τιμῶμεν τήν ἐτησίαν μνήμην αὐτοῦ τήν 14ην Μαίου", κατόπιν δέ καί αἰτήσεως πολλῶν ὀρθοδόξων, εὐλαβουμένων καί τιμώντων τόν ἅγιον Ἱεράρχην Ματθαῖον τόν νέον Ὁμολογητήν, ἐδόθη ὑπό τοῦ 'Επισκόπου Κηρύκου ἡ εὐλογία εἰς τήν εὐλαβεστάτην πρεσβυτέραν Ἀντωνίαν Σίντνιεβα νά ἁγιωγραφίση τήν εἰκόνα  τοῦ ἀγίου Πατρός Ματθαίου, , ὅπερ μετά πολλῆς εὐλαβείας ἔπραξε. Ἤδη ἡ πρώτη εἰς Βυζαντινήν τεχνοτροπίαν Εἰκών τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ματθαίου, εἶναι ἑτοίμη. Τήν παραθέτομεν αἰτούμενοι τάς πρός Κύριον πρεσβείας του καί τήν βοήθειάν του πρός ὅλους ἐμᾶς τά πνευματικά του τέκνα, ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, τά ὁποῖα μέσα ἀπό δυσκόλους περιστάσεις καί διωγμούς, ἐμφανεῖς καί ἀφανεῖς, καλούμεθα νά σηκώσωμεν τόν Σταυρόν τῆς Ὁμολογίας  καί τῆς 'Αποστολικῆς Διαδοχῆς τῆς ἀκαινοτομήτου Γνησίας 'Ορθοδόξου Ἐκκλησίας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006